CƠ SỞ PHÁP LÝ

Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Úc (NTVBC) được thành lập theo Giấy phép số: IA23046 do Chính quyền Bắc Úc cấp ngày 05/01/2016.

 

NGƯỜI SÁNG LẬP

Chủ tịch NTVBC, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ – Việt Kiều Úc quay về Việt Nam đầu tư kể từ 1992 đã có rất nhiều tâm huyết trong việc kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Úc kể từ 2013.

Ông là người tiên phong thúc đẩy nhập khẩu đàn bò Bắc Úc về Việt Nam. Liên tiếp trong các năm từ 2014-2019, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Úc,  Ông là cầu nối xúc tiến, tổ chức nhiều đoàn cho nhiều tỉnh, thành của Việt Nam đến tham quan nghiên cứu môi trường và cơ hội kinh doanh với thị trường Bắc Úc.

 

NGƯỜI SÁNG LẬP

Chủ tịch NTVBC, Doanh nhân Nguyễn Ngọc Mỹ – Việt Kiều Úc quay về Việt Nam đầu tư kể từ 1992 đã có rất nhiều tâm huyết trong việc kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Úc kể từ 2013.

Ông là người tiên phong thúc đẩy nhập khẩu đàn bò Bắc Úc về Việt Nam. Liên tiếp trong các năm từ 2014-2019, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Úc,  Ông là cầu nối xúc tiến, tổ chức nhiều đoàn cho nhiều tỉnh, thành của Việt Nam đến tham quan nghiên cứu môi trường và cơ hội kinh doanh với thị trường Bắc Úc.

TẦM NHÌN

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu về hội nhập và cùng phát triển bền vững với các cộng đồng dân cư sở tại, đặc biệt là Thổ dân Bắc Úc.

SỨ MỆNH

Kết nối giao thương vì sự thịnh vượng chung của Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các cộng đồng dân cư sở tại, đặc biệt là Thổ dân Bắc Úc.

TẦM NHÌN

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam dẫn đầu về hội nhập và cùng phát triển bền vững với các cộng đồng dân cư sở tại, đặc biệt là Thổ dân Bắc Úc.

SỨ MỆNH

Kết nối giao thương vì sự thịnh vượng chung của Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các cộng đồng dân cư sở tại, đặc biệt là Thổ dân Bắc Úc.

Điều lệ

đang cập nhật …

 

Sơ đồ tổ chức

đang cập nhật …

 

Đối tác chiến lược

Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE)
Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV)
Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc (VBAA)
Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA)
Phòng Thương mại Úc tại Việt Nam (AusCham VN)
Phòng Thương mại Bắc Úc (CCNT)