Tài tiệu và thông tin về các chính sách, chiến lược, dự án

Bản đồ hành chính Bắc Úc:

 

Bản đồ dân cư Bắc Úc:

 

Khung phát triển kinh tế Bắc Úc:

Chiến lược tăng trưởng dân số Bắc Úc:

Chiến lược phát triển ngành du lịch Bắc Úc đến 2030:

Chiến lược Thổ dân Bắc Úc – “mọi người cùng nhau”:

Chiến lược phát triển du lịch Thổ dân Bắc Úc:

Kế hoạch phát triển hạ tầng Bắc Úc 2019-2028:

Quy hoạch Logistic Vùng lãnh thổ Bắc Úc 2020: