04/05/2015

Tọa đàm liên kết đầu tư giữa Việt Nam – Bắc Úc và phát triển kinh tế được tổ chức tại Darwin với sự tham gia Chính quyền Bắc Úc, TLS Việt Nam và các doanh nghiệp hai bên.